Chicken Katsu Box

Chicken katsu, two pieces of prawn tempura, three pieces of veggie tempura, four pieces of California roll, three pieces of tuna roll, miso, salad, and rice.
Chicken Katsu Box
Original Photo

$ 18.99